Drukuj

Dla instytucji

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL realizuje projekt pn. „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3.Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Projekt ma na celu zachęcanie osób dorosłych w wieku 18-64 lat z terenu Miasta Opole do podejmowania kształcenia przez całe życie oraz z korzystania z ofert edukacyjnych kształcenia formalnego i nieformalnego z terenu powiatu Miasta Opole. Celem projektu jest również usprawnienie komunikacji pomiędzy dostarczycielami usług edukacyjnych a ich odbiorcami. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, a więc bezpłatny dla wszystkich uczestników.
Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach projektu zwracając się z prośbą o udostępnienie Państwa oferty edukacyjnej oraz zgodę na zamieszczenie jej na stronie internetowej projektu. Szczegółowa oferta edukacyjna pozwoli na promowanie Państwa usług oraz wspomoże procesy rekrutacyjne w ramach oferowanego przez Państwa kształcenia formalnego i nieformalnego.
W ramach projektu obejmiemy wsparciem 500 osób, które otrzymają informacje na temat Państwa oferty.
Zachęcamy więc do kontaktów z naszą kadrą, która wyjaśni Państwu szerzej zasady działania projektu oraz pomoże w rozpowszechnianiu Państwa oferty edukacyjnej.

W tym celu prosimy o zapoznanie się i uzupełnienie oraz odesłanie nam dostępnej poniżej w formie załącznika tabeli.

Pliki do pobrania:

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes