Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan

Kształcenie ustawiczne jest jednym z filarów dynamicznego rozwoju gospodarki. Rozwój nowych technologii, przemiany społeczne, oraz rosnąca konkurencja na rynku pracy to tylko niektóre z czynników wpływających na konieczność ciągłego doskonalenia się oraz poszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności. Pomimo rosnącej świadomości znaczenia procesu kształcenia ustawicznego, wciąż jeszcze istnieje wiele barier, które utrudniają aktywność edukacyjną dorosłych. Bariery te to często brak motywacji, środków finansowych czy też niewielka wiedza na temat możliwości dokształcania się.

Projekt „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan" realizowany przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest próbą odpowiedzi na te problemy. Celem projektu jest nie tylko ułatwienie mieszkańcom Opola dostępu do informacji o możliwościach kształcenia, ale także zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju edukacyjnego, a w konsekwencji również wzmocnienie potencjału Uczestników projektu na rynku pracy. Służy temu proces indywidualnego doradztwa edukacyjnego, podczas którego Klient wspólnie z doradcą precyzuje swoje cele edukacyjno-zawodowe, analizuje posiadane zasoby oraz ewentualne ograniczenia i bariery, a także pracuje nad motywacją, aby te bariery przezwyciężać. Z każdym Uczestnikiem wypracowywane są dwie alternatywne ścieżki edukacyjne, zgodne z jego zainteresowaniami predyspozycjami. Uczestnicy projektu mają dostęp do stale aktualizowanej bazy danych o usługach edukacyjnych, w której znajdują się oferty szkół i instytucji szkoleniowych. Część z nich jest finansowana ze środków unijnych, co zwiększa szansę na udział w kształceniu każdego, bez względu na dostępne środki finansowe. Doradcy edukacyjni dysponują również ofertą szkoleń systemie e-learningowym. Forma ta pozwala na dopasowanie czasu uczestnictwa w szkoleniu do indywidualnych możliwości czasowych Uczestnika.

Elementem wartym podkreślenia w projekcie „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan" jest wysoce indywidualne podejście do każdego Uczestnika, uwzględniające jego potrzeby edukacyjne, sytuację zawodową, możliwości czasowe i finansowe.

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe w wieku 18-64 lat, bez względu na ich status na rynku pracy (osoby pracujące, bezrobotne, nieaktywne zawodowe – w tym uczące się) zamieszkujące teren Powiatu Miasta Opole. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnik projektu ma możliwość uczestniczenia w trzech etapach doradztwa i sam decyduje w ilu uczestniczy.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes