Drukuj

Informacje o projekcie

Projekt „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3.Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Zakres wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 9.6.3 obejmuje diagnozę potrzeb edukacyjnych osób dorosłych nieuczestniczących aktywnie w kształceniu ustawicznym i napotykających bariery w dostępie do kształcenia oraz pomoc w wyborze odpowiedniej oferty kształcenia.

Celem głównym projektu jest przetestowana kompleksowa usługa doradztwa edukacyjnego i zapewnione wsparcie w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno - szkoleniowej wśród mieszkańców Powiatu Miasta Opola.

Celami szczegółowymi są:

  • ułatwiony dostęp mieszkańców Powiatu Miasta Opola do informacji w zakresie oferty edukacyjnej dzięki stworzeniu i aktualizowaniu bazy danych o usługach edukacyjnych oraz strategii pracy z klientem
  • wypromowanie idei kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców Powiatu Miasta Opola
  • zwiększenie motywacji mieszkańców Powiatu Miasta Opola do udziału w kształceniu formalnym i pozaformalnym
  • wzmocnienie potencjału na rynku pracy mieszkańców Powiatu Miasta Opola

Realizacja wsparcia stanowi odpowiedź na niski wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych
w kształceniu ustawicznym. Usługi w zakresie doradztwa edukacyjno - szkoleniowego powinny umożliwić kompleksowe podejście do planowania ścieżki edukacyjnej osób, nie tylko pod kątem ich wykształcenia i statusu na rynku pracy, ale także identyfikacji indywidualnych uwarunkowań czy też barier w dostępie do edukacji o różnorodnym charakterze, specyficznych dla danego terytorium i związanych ze specyficznymi cechami gospodarki, rynku pracy, cechami rynku edukacyjnego danego terytorium oraz problemami społecznymi i indywidualnymi.

Dla zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym pierwszorzędne znaczenie ma zapewnienie usług służących:

  • zwiększeniu motywacji i świadomości własnych potrzeb i oczekiwań,
  • ułatwieniu dostępu do informacji w zakresie dostępnej oferty edukacyjnej,
  • dostarczeniu profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb indywidualnych oraz szans istniejących na rynku pracy.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes